Шанба, 30 май 2020 й. Ўзбекча | O‘zbekcha | Русский | English
Бош саҳифа / Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари / Ислом

Манбаалар

Категория: Миллий ғоянинг ривожланиш босқичлари – Ислом;
Муаллиф: Мирзаева М

1. Абулл Лайс Ас-Самарқандий, Танбеҳул Ғофилин. Т.: Мавароуннаҳр, 2007

2. Абдул Ваҳҳоб Ҳаллаф. Усулул фиқҳ 1-2-3-4 сонлар. Т.: Адолат, 1997.

3. Алимов У, IX-XI асрларда Самарқандда калом илмининг ривожланиши, Ўзб. Мил. Энцик. давлат илмий нашр. Мовароуннаҳр нашриёти, Т.: 2007.

4. Аҳмад Яссавий, «Девони Ҳикмат», Т. Ғофур Ғулом номидаги Нашриёт–матбаа бирлашмаси, 1992.

5. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал Бухорий. Ал жомиъ ас саҳиҳ. Т.: 1996

6. Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат а камолот ҳақида. –Т.: Ёзувчи, 2002. –62 б.

7. Абу Ийсо Муҳаммад ат-Термизий. Сунани Термизий, Мирзо Кенжабек таржимаси. Тошкент, Адолат, 1999.

8. Имом Бухорий. Саҳиҳ ал Бухорий. 1-жилд. Қомуслар таҳририяти, 1999

9. Имоми Таҳовий. Ақоид. Тошкент. 1992.

10. Имом ал–Бухорий, Илму маьрифат нури. Сайланма ҳадислар, Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, Т.: 1998.

11. Имои Аъзам ҳаёт йўли ва фиқҳ усуллари Т., Мавароуннаҳр 1999

12. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1993. –224 б.

13. Абу Наср Форобий Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. –Тошкент: Ёзувчи, 2002. –62 Б.

14. Абу Райхон Беруний. Тан. асарлар. Т.1. Тошкент: Фан, 1965. –236 б.

15. Абдураҳмонов Абдулҳай. Саодатга элтувчи билим (дин, фалсафа, ҳаёт, маънавият ва маърифат соҳалари). –Тошкент: Фан, 2005. –717 б.

16. Зоҳидий А. Туркистонда ўрта аср араб-мусульмон маданияти. –Т., Фан, 1993. –120 б.

17. Қориев О. Ал – Марғиноний –машҳур фақҳшунос. Т.,А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2000

18. Уватов У. Имом Бухорий ҳаёти (араб тил. таржима) Шарқ. - Т.: 1998.

19. Уватов У. Иймон нури. –Тошкент: Ёзувчи, 1996.

20. Уватов У. Буюк муҳаддислар: Имом ал-Бухорий, Имом Муслим, Имом ат- Термизий. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998

21. Уватов У. Муҳаддислар имоми Т., маънавият, 1998

22. Маънавият юлдузлари (Марк. Осиёлик машҳур сиймолар, алломалар, адиблар) тўлдирилган қайта нашр. /Хайруллаев М.М. таҳрири остида. –Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1999. -400 б.

23. Марказий Осиёда ислом маданияти. Қисқача маълумотнома /Масъул муҳаррир Н.Иброҳимов. –Тошкент: «Шарқ», 2005. -384 б.

24. Мец А. Мусульманский Ренессанс. Перев. С нем./ предисл. Д.Е. Бертельса. Изд. 2-е. М., 1973г.

25. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда IX-XII асрларда маданий юксалиш. Буюк сиймолар, алломалар. 1-китоб. – Тошкент: «Мерос», 1995.

26. Ҳожи Исматуллоҳ Абдулоҳ. Марказий Осиёда Ислом маданияти. –Т.: Шарқ, 2005. – 384 б.

27. Зиёдов Ш. Ал-Мотуридий ҳаёти ва мероси., Т., А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2000

28. Қодиров З. Имом Аъзам ҳаёт йўли ва фиқҳ усуллари. Т., Моварауннаҳр, 1999

29. Имом ал–Бухорий. Ал–адаб ал–муфрад (Араб дурдоналари) Ўзбекистон, Т.: 1990.

30. Рудолф У. Ал-Мотуридий ва самарқанд суннийлик илоҳиёти. Т., Имом ал Бухорий халқаро жамғармаси, 2001

31. Рудолф У. Ал-Матуридий и суннитская теология в самарканде. Алматы, 1999

Тасаввуф адабиётлари

1.Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ҳақида. К.1. –Тошкент: «Ёзувчи», 1996. -272 б.

2.Комилов Н. Тасаввуф. Тавҳид асрори. 2-чи китоб. –Т.: F.Fулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1999. – 208 б.

3. Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тасаввуф ҳақида тасаввур. Т. 2004.

4. Фаридиддин Аттор. Илоҳийнома. –Т.: Ёзувчи, 1994. –96 б.

5.Шайх Нажмиддин Кубро Т., 1995

6.Мавлоно Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичингдадир. –Тошкент: «Ёзувчи», 1997. –Б. 153-154.

7. Ҳамиджон Ҳомидий. Тасаввуф алломалари. –Т.: Шарқ, 2004. –208 б.

8. Аҳмад Яссавий, «Девони Ҳикмат», Т., Ғофур Ғулом номидаги Нашриёт–матбаа бирлашмаси, 1992.

9.Усмон Турар. Тасаввуф тарихи. Т., Истиқлол, 1999

10. Ҳожи Абдулғофир Раззоқ Бухорий.Тариқатга йўлланма.Киритилди: 2020-05-30 06:54:20; Ўқилди: 1496 марта;

 

©: 2012 – 2020. Самарқанд Давлат Университети.
Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт!